JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE STORITEV ZA IZVEDBO PROJEKTA VRTEC LEGEN, VRTEC PODGORJE S KNJIŽNICO IN VRTEC SELE

Opis: Koncedent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Predmet koncesije: rušitev obstoječih objektov vrtcev, gradnja, vzdrževanje, zavarovanje in energetsko upravljanje objektov Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele (v nadaljevanju objekti) in dajanje objektov v uporabo v skladu z Odlokom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Vrtec Legen, Vrtec Podgorje s knjižnico in Vrtec Sele.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Koncesija obsega :

 

Koncesija gradenj se izvede po modelu DBOT (model projektiraj - zgradi – obratuj – prenesi v last in posest).

Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 24.11.2015 do 10.00 ure v sprejemno pisarno Mestne občine Slovenj Gradec.

Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 24.11.2015 ob 11.00 uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2390 Slovenj Gradec.

Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 31.12.2015.

 

Kontaktna oseba je skrbnik projekta David Valič.

DATOTEKE

   1_javni-razpis_copy1.pdf
   2_razpisna-dokumentacija_copy1.pdf
   3_obrazci-k-rd_copy1.pdf
   4_kontrolni-pregledi-in-preizkusi_copy1.pdf
   5_koncesijska-pogodba.pdf
   6_pogodba-o-ustanovitvi-stavbne-pravice_copy1.pdf
   7_tripartitna-pogodba_copy1.pdf
   8_amortizacijski-nacrt-oktober-2015.xls
   objava-na-pjn.pdf
   projektna-naloga-s-prilogami.pdf