Sprememba poročanja na REK obrazcih za dohodke iz delovnega razmerja od 1. 1. 2016

Skladno z drugim odstavkom 32. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja-ZMEPIZ-1 (Uradni list RS, št. 111/2013) so delodajalci za delavce v delovnem razmerju in za osebe v okviru drugega pogodbenega razmerja, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje, na REK obrazcih dolžni sporočiti podatke, ki so potrebni za oblikovanje podatkov o osnovah in spremembah teh podatkov. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Te so dolžni sporočiti na način in v rokih, predpisanih z zakonom, ki ureja davčni postopek za predložitev obračuna davčnega odtegljaja.

S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 93/2014, se je določila tudi vrsta, oblika in način predložitve podatkov. Ta je potreben za oblikovanje prijave podatkov o osnovah v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sprememb teh podatkov. Na podlagi zgoraj omenjenega Pravilnika se torej s 1. 1. 2016 spreminja oblika poročanja za dohodke iz delovnega razmerja. Na obrazcih iRek se bodo pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja poročali tudi podatki, potrebni za izračun pokojninske dobe in pokojninske osnove. Novi obrazci za poročanje pa bodo po novem dopolnjeni z novimi rubrikami od M01 do M10. Prav tako pa bodo morali delodajalci poročati o vseh dohodkih, od katerih se obračunavajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter o delovnih urah. Na obrazcih M4 se bo o teh podatkih še zadnjič poročalo za leto 2016, nato pa bo to obveznost od leta 2017 prevzela Finančna uprava RS.

Podrobnejši opis REK obrazcev s praktičnimi primeri je Finančna uprava RS objavila na naslednji spletni strani www.fu.gov.si (Davki in druge dajatve/Področja/Dohodnina/REK obrazci).

Zdenka Bedekovič, strokovna svetovalka