Register članov OOZ Slovenj Gradec


Strokovno delovanje članov zbornice je tako raznoliko, da se slej ko prej pojavi potreba po združevanju na strokovni ravni. V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki praviloma opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom izvajanja nalog njihovega strokovnega področja. O ustanavljanju in ukinjanju sekcij odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov (za ustanovitev) ali sekcije (za ukinitev). Sekcije vodijo na zboru članov izvoljeni izvršilni odbori v sestavi od 7 do 9 članov, od katerih je eden izvoljen za predsednika sekcije. Izvršilni odbor imenuje od 1 do 2 namestnika predsednika sekcije. Zbor članov posamezne sekcije se sklicuje po potrebi.