Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem

OOZ SG
Sklad je 28. 2. 2014, v Uradnem listu RS št. 15/2014, objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.
Celoten razpis si oglejte pod VEČ.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega izobraževanja oziroma študenta višje strokovne šole. Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.
 
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom.
 
Pogoji za sodelovanje: Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis znaša skupaj 2.589.450,00 EUR.
 
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 3. 2014, do 23:59 ure.
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih pojasnil je Bernarda Savšek, Tel: (01) 434-15-84.
 
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: bernarda.savsek@sklad-kadri.si ali na pud@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za prijavo dobite v pisarni zbornice ali na spletnih straneh: www.sklad-kadri.si.