Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene cigaret

Na podlagi 6. točke 15. člena Zakona o trošarinah - Ztro (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12, 109/12 in 32/14) nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena cigaret.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Zaradi navedenega so osebe, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžne v skladu s četrtim odstavkom 35.a člena ZTro na dan pred spremembo DPC cigaret opraviti popis cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti zapisnik o popisu cigaret ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo 60. dan po opravljenem popisu.

 
Nekaterim cigaretam družbe TDR Rovita pa se spremenijo nazivi. Razpredelnica s starimi in novimi DPC ter novimi nazivi cigaret se nahaja na spletni strani http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/informacije/Podjetja/Trosarine/Seznam__DPC_cigarete:30.5.2014.xlsx.
Glede na to, da se bodo DPC omenjenih cigaret spremenile 30.5.2014, morajo zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 29.5.2014 in carinskemu organu dostaviti obračun razlike trošarine do 13.6.2014. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 28.7.2014.