Posel za vas - Sanacija in naprava novega zidu na pokopališču v ks Razvanje

Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za sanacijo in napravo novega zidu na pokopališču v ks Razvanje.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Mestna občina Maribor je na svoji spletni strani objavila javni razpis za izbiro izvajalca gradnje - Sanacija in naparava novega zidu na pokopališču v ks Razvanje.

 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.07.2014. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje.

Skrajni rok izvedbe razpisanih del je 60 dni po sklenitvi pogodbe.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 30.06.2014 do 09.00 ure na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno v sobi št. 14 – Pisarna svetovalke za stranke.

Javno odpiranje ponudb bo dne 30.06.2014 ob 10.00 uri v dvorani generala Rudolfa Maistra Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor (2. nadstropje), ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Celotna dokuemnatcija je objavljena na spletni strani:

http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=9391