Javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javi razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2014.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Za škodni dogodek se šteje:

- smrt,

- l., ll. ali lll. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije, kot jih določa predpis, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter

- večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije, ugotovljena v skladu s predpisom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo.

Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo na kmetijskem gospodarstvu znaša do 200.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tel: (01) 580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na Agenciji in objavljen na spletni strani ministrstva in Agencije na spletnem naslovu: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1172