Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za finančno pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Za nepredvidljivi škodni dogodek se šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.

 

Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

Višina nepovratnih sredstev znaša do 15.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Dodatne informacije: INFO točka na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Tel: (01) 580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1179