Pričetek ocenjevanja škode v gospodarstvu po poplavah 2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja načrt ukrepov za odpravo škode v gospodarstvu zaradi poplav v času med 12. in 16. septembrom 2014.  

Rok za oddajo obrazcev je 13.10.2014. 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. št. 844-12/2014-111 – DGZR z dne 19. 9. 2014  ter na osnovi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode po poplavah 2014 v gospodarstvu na področju prizadetih občin.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah:

Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Žalec, Železniki, Kamnik, Litija, Ljubljana, Benedikt, Cerkvenjak, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Makole, Oplotnica, Pesnica, Poljčane, Ruše,, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slov. Goricah, Sveta Trojica v Slov. goricah, Šentilj, Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej, Novo Mesto, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno, Mirna peč, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Črnomelj, Metlika, Cirkulane, Desternik, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Andraž, Sveti Tomaž, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Ukrepi za odpravo posledic škode v gospodarstvu bodo pripravljeni na podlagi ocene škode, ki jo morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 13. 10. 2014 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si:

 

Naziv oškodovanca

Matična številka

Davčna Številka

Ulica nastanka nesreče

Poštna št. nastanka nesreče

Pošta nastanka nesreče

Kraj nastanka nesreče

Občina nastanka nesreče

Ocena škode na strojih in opremi (v EUR)

Ocena škode na zalogah (v EUR)

Ocena škode na izpadu prihodka (v EUR)

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca, skladna z Uredbo o metodologiji ocenjevanja škode, so na voljo na www.mgrt.gov.si. Oškodovancem, ki bodo priložili tudi popolno in ustrezno izpolnjena obrazca 7 in/ali 8 (skladno z Metodologijo za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah), ki ju najdete na spletni strani www.mgrt.gov.si, bodo predložena obrazca upoštevali v fazi povračila škode. Za obrazec 7 bo treba (naknadno) predložiti še dokazila (cenilni zapisniki in druga dokazila).

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Poplave 2014«) ali na e-naslov: poplave2014.mgrt(at)gov.si.

O nadaljnjih ukrepih in o višini finančnih sredstev za gospodarstvo bo na podlagi prejetih podatkov za oceno škode in razpoložljivih sredstev proračuna RS odločala Vlada Republike Slovenije.

Kontaktne osebe na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25), Alenka Marovt (01 400 31 29).

Obrazce lahko dobite tudi v pisarni zbornice, kjer vam bomo pomagali pri izpolnjevanju le teh.