Poseben javni linjski prevoz

Posebni linijski prevoz je prevoz določene vrste potnikov. S posebnim linijskim prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in študentov med domom in izobraževalno ustanovo, prevoz oseb s posebnimi potrebami med domom in zavodom ter prevoz vojakov in vojakinj ter njihovih družin med domom in vojašnico.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

 

Posebni linijski prevoz potnikov se izvaja praviloma z avtobusi na podlagi sklenjene pisne pogodbe med naročnikom prevoza in prevoznikom, pri čemer je naročnik prevoza pravna oseba in fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

Storitve posebnega linijskega prevoza lahko poleg potnikov iz prvega odstavka tega člena uporabljajo tudi drugi potniki, če se tako s pogodbo dogovorita naročnik in izvajalec prevoza.

Prevoznik mora v osmih dneh od sklenitve pogodbe iz prejšnjega odstavka o sklenitvi pogodbe obvestiti ministrstvo, ki vodi register posebnih linijskih prevozov, ki je javen.

Na spletni

strani http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1567/ArticleId/3358/Default.aspx

prilagamo obrazec za priglasitev posebnega linijskega prevoza ter obvestilo Ministrstva za infrastrukturo, s katerim želi, da izvajalci teh prevozov do 3.11.2014 posredujejo nove obrazce za priglasitev posebnih linijskih prevozov potnikov za vse prevoze, ki jih izvajajo (tudi za tiste, ki so jih že priglasili).