Informacije za prevoznike

Pomembne informacije za prevoznike:

 
- Redno usposabljanje voznikov za leto 2015.
- Madžarska - amnestija za cestnine.
- Obvezno označevanje tovornih vozil v Avstriji.
- Italija - opozorilo.
- Sodbe evrospkega sodišča.
- Registracija živilskega obrata.
- Živila živalskega izvora.
- Živila neživilskega izvora (živila rastlinskega izvora).
 
Za ogled vseh informacij klikni na VEČ.
 

1. Redno usposabljanje voznikov za leto 2015:

OOZ Slovenj Gradec bo v soboto, 17. januarja 2015 organizirala "Redno usposabljanje voznikov za prevoz blaga in potnikov" za leto 2015. Prijave na usposabljanje bomo začeli sprejemati po 1. januarju 2015.
 
2. Madžarska - amnestija za cestnino:
 

V kolikor ste cestnino plačali z nakupom relacijske karte in ste bili kaznovani s strani nadzornih organov med 1.7.2013 in 31.3.2014, ste upravičeni do vračila zneska globe v naslednjih primerih:

- Neupravičeno ste vozili po cestninski cesti, brez relacijske karte. Prekršek je zaznala fiksna postavljena kamera in ob prvi kontroli ste bili kaznovani. Kaznovani ste bili kljub temu da ste po storjenem prekršku v roku osmih ur kupili relacijsko karto, katero niste uporabili ob drugi (naslednji) vožnji.

- Neupravičeno ste vozili po glavni (cestninski) cesti, katera ima skupno vozlišče z avtocesto. Za avtocesto ste sicer imeli veljavno relacijsko karto, kljub temu pa ste bili kaznovani.

- Neupravičeno ste vozili po cestninski cesti, katera poteka vzporedno z drugo cestninsko cesto, za katero ste sicer imeli veljavno relacijsko karto. Prekršek je zaznala fiksna postavljena kamera in ob prvi kontroli ste bili kaznovani. Do vračila ste upravičeni v kolikor relacijske karte niste uporabili ob drugi (naslednji) vožnji.

Bodite pazljivi, kajti pravico do vračila plačane globe imate le do 8.1.2015. Pomoč pri izdelavi zahtevkov za vračilo plačane globe lahko prejmete tudi preko podjetja Asistenca 4U, Kot, Mlinska ulica 7, 9220 Lendava (tel. 051 488 100 ; zsuzsi@asistenca4u.si)

OBVESTILO (klikni na podčrtano povezavo)

3. Obvezno označevanje tovornih vozil v Avstriji:

Do 1. januarja 2015 si morajo vsa tovorna vozila in vlečna vozila s polpriklopniki, ki bodo vozila na območju Dunaja in njegove okolice, zagotoviti avstrijsko nalepko, ki izkazuje določen emisijski razred izpušnih plinov.
V mestnem območju Dunaja kot tudi v delih Spodnje Avstrije (Dunaj z okolico) bodo že veljavne prepovedi za tovorna vozila in vozila s polpriklopniki – do sedaj so veljale le za emisijski razred EURO 0 - še bolj poostrene. Od 1. julija 2014 dalje bo prepoved vožnje veljala tudi za tovorna vozila in vlečna vozila s polpriklopniki, ki spadajo v emisijski razred EURO 1, od 1. januarja 2016 naprej pa tudi za tiste z oznako EURO 2. Prepoved zadeva tovorna vozila vseh kategorij (N1, N2, N3), izjemoma pa ne bodo veljale za vozila s karoserijo posebne izvedbe.

Nalepke se barvno razlikujejo glede na emisijski razred:

- EURO 2: rdeča

- EURO 3: rumena

- EURO 4: zelena

- EURO 5 in 6: svetlo modra (v kratkem bo na voljo tudi posebna nalepka za EURO 6)

V Avstriji lahko nalepko dobite v vsaki delavnici, ki je pooblaščena za izdajo nalepk v skladu z avstrijskim zakonom o vozilih (§ 57a KFG), v prometno-informacijskih centrih ARBÖ in v podružnicah avstrijskega avto-moto kluba ÖAMTC. Za voznike tovornih vozil, katerih masa presega 3,5 t, so stvari malce olajšane: nalepko si na svoja vozila lahko namestijo sami, torej obisk v delavnici ni potreben.

Za nalepko boste morali odšteti 2,50 EUR (cena z DDV). V to ceno niso všteti delovni stroški delavnic (pribl. 12 minut porabljenega časa). Nalepko vam nalepijo na vetrobransko steklo, veljavna pa ostane tudi pri menjavi znaka za emisijski razred.

Nalepka je potrebna pri vožnji na celotnem mestnem območju Dunaja kot tudi v njegovi okolici, in sicer v naslednjih občinah:

- Okraj Bruck an der Leitha: Bad Deutsch-Altenburg, Bruck an der Leitha, Enzersdorf an der Fischa, Göttlesbrunn-Arbesthal, Götzendorf an der Leitha, Hainburg an der Donau, Haslau-Maria Ellend, Höflein, Petronell-Carnuntum, Rohrau, Scharndorf, Trautmannsdorf an der Leitha

- Okraj Gänserndorf: Aderklaa, Andlersdorf, Deutsch-Wagram, Eckartsau, Engelhartstetten, Gänserndorf, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Großhofen, Haringsee, Lassee, Leopoldsdorf im Marchfelde, Mannsdorf an der Donau, Marchegg, Markgrafneusiedl, Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbasdorf, Raasdorf, Strasshof an der Nordbahn, Untersiebenbrunn, Weiden an der March, Weikendorf

- Okraj Korneuburg: Bisamberg, Hagenbrunn, Korneuburg, Langenzersdorf

- Okraj Mödling: Achau, Biedermannsdorf, Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Hennersdorf, Laxenburg, Münchendorf, Vösendorf, Wiener Neudorf

- Okraj Dunaj-okolica: Fischamend, Gerasdorf bei Wien, Himberg, Schwechat, Ebergassing, Klein-Neusiedl, Klosterneuburg, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Maria-Lanzendorf, Rauchenwarth, Schwadorf, Zwölfaxing;

Ob tem upoštevajte tudi priloženo obvestilo iz katerega je razvidno, da je na južnem delu Avstrije prepoved vožnje za vse tovornjake, vlačilce in polvlačilce ekološkega standarda EURO II in katerih skupna masa presega 7,5 t.  Dodatno še opozarjam na obvezni dokument v vozilu in sicer: certifikat vozila oz. dokument iz katerega je možno razbrati ekološki standard vozila. Ta dokument bo zahtevan v primeru cestninskega nadzora. 

4. Italija - opozorilo:

Kljub temu, če ste v Italiji registrirani kot prevoznik odpadkov, v tej državi ne smete opravljati kabotažnih prevozov odpadkov.

5. Sodbe evropskega sodišča:

Za prevoznike sta izredno pomembni dve sodbi evropskega sodišča, in sicer:

- opredeljen pojem „standardni rezervoarji“ (iz Direktive Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije) je potrebno razlagati tako, da se ne izključuje  rezervoarjev, ki so trajno pritrjeni na gospodarska vozila in namenjeni za njihovo neposredno oskrbo z gorivom, kadar je te rezervoarje vgradila druga oseba, in ne proizvajalec, če ti rezervoarji omogočajo neposredno uporabo goriva tako za pogon navedenih vozil kot – kjer je to primerno – za delovanje hladilnih in drugih sistemov med prevozom. Ta opredelitev pojma je izredno pomembna za vse avtotransporterje, ker so v Nemčiji praktično dnevno neupravičeno plačevali globe zaradi svoje konstrukcije vozil.

(sodba je objavljena na spletni strani: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157485&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311841 )

- zavrnjeno določanje cene prevozov, ki ne sme biti nižja od najnižji stroškov poslovanja na način, kot so ga opredelili v Italiji.  Zadeva je sporna zaradi sestave organa, ki je to ceno določal. To so bila v pretežni meri prevozniška združenja in je bilo zadevo razumeti kot kartelno dogovarjanje oblikovanja cene prevozov. (sodba je objavljena na spletni strani: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157343&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=311912 )

6. Registracija živilskega obrata:

Ponovno vas opozarjamo, da se morajo od 1. januarja 2006 vsi nosilci živilske dejavnosti v državah članicah Evropskih unije v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 852/2004/ES o higieni živil, obvezno registrirati kot živilski obrat, v katerem izvajajo katerekoli aktivnosti z živili.

Sistem registracije je potreben da se zagotovi sledljivost in olajša izvajanje učinkovitega uradnega nadzora.

Registrirati se morajo  nosilci živilske dejavnosti (pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe), če opravljajo med drugim tudi dejavnosti kot so npr.:

- uvoz/izvoz, proizvodnja, predelava, izdelava, priprava, obdelava, pakiranje, skladiščenje, prevoz, distribucija, dajanje v promet živil neživalskega izvora.

OBRAZEC (klikni na podčrtano povezavo)

7. Živila živalskega izvora:

Registracija je postopek priglasitve nosilca živilske dejavnosti pri krajevno pristojnem  območnem uradu VUHVVR in je obvezna tudi za prevoz, prodajo in skladiščenje živil živalskega izvora.

OBRAZEC (klikni na podčrtano povezavo)

8. Živila neživilskega izvora:

- Živilski obrat se prijavi na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v skladu z Uredbo o izvajanju določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št.72/2010).
- Za prijavo mora vlagatelj izpolniti     navedene Uredbe (Obrazec vloge za registracijo živilskega obrata in spremembo podatkov o obratu). Prilogo se lahko pošlje v fizični obliki po pošti ali preko e-pošte (skenirana izpolnjena Priloga 2).
- Za vsako aktivnost ni potrebno vlagati posebne vloge, posebna vlogo se mora vlagati samo za vsak živilski obrat v okviru nosilnega podjetja. Vse aktivnosti se vpišejo na obrazec obrata, katerega se registrira.

Nosilec živilske dejavnosti je dolžan posredovati Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin oziroma Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije (ZIRS) vlogo za registracijo obrata najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja obrata. Če je prišlo do spremembe v živilskem obratu, pa se ta sprememba nanaša na katerikoli podatek, kot je že bil posredovan  v okviru registracije, je nosilec živilske dejavnosti dolžan na enak način, kot je predpisan za registracijo obrata, podatke posredovati najkasneje v 15 dneh po nastanku spremembe.