Ponudba za izdelavo načrtov gospodarjenja z odpadki za člane Sekcije grafičarjev pri OZS

Odgovorno ravnanje z odpadki je eden ključnih dejavnikov varovanja in ohranjanja okolja. Cilj, ki ga zasledujemo pri ravnanju z odpadki je zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečevanje deleža njihove ponovne uporabe oziroma recikliranja. Eden izmed pogojev, da bi odpadki lahko ponovno postali koristne surovine, je njihovo ločevanje in pravilno odlaganje. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Da bi se približali družbi recikliranja (dolgoročnemu cilju Tematske strategije o preprečevanju in recikliranju odpadkov), je bila že pred letisprejeta Uredba o ODPADKIH (Uradni list št 103/2011) ki uvaja pristop glede ravnanja z odpadki in je osredotočen na preprečevanje nastajanja odpadkov in uporabo neizogibnih odpadkov kot vir. Povzročitelj odpadka je oseba , katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov (pravna ali fizična oseba), ki ima odpadke v posesti.

Posamezni odpadek je treba uvrstiti v skupino s klasifikacijskega seznama odpadkov tako, da se mu dodeli klasifikacijska številka odpadka (šestmestna številka). Nevarni odpadki so v klasifikacijskem seznamu označeni z zvezdico. Povzročitelj odpadkov mora odpadek razvrstiti v klasifikacijski seznam, razen v primeru prepuščanja (komunalni odpadek). Ločimo nevarni odpadek, ki ima eno ali več nevarnih lastnosti in NEnevarni odpadek, to pa so vsi  odpadki, ki se ne uvrščajo med nevarne. Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov mora zagotoviti obdelavo odpadkov, tako da jih: obdela sam,  odda ali prepusti zbiralcu ali  odda izvajalcu obdelave (lahko jih proda trgovcu, če ta za odpadke zagotovi predelavo). Izvirni  povzročitelj mora nastale odpadke oddati ali prepustiti zbiralcu, če tako določajo posebni predpisi, ki urejajo ravnanje s posamezno vrsto odpadkov (npr. odpadna električna in elektronska oprema). Dokazilo o tem, da je izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov zagotovil ustrezno obdelavo je: elektronsko podpisan evidenčni list iz sistema IS-Odpadki, če je odpadke oddal , v Sloveniji oziroma  listina iz Uredbe 1013/2006 ES, če gre za čezmejne pošiljke odpadkov. Če  izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov ni registriran (pri Agenciji RS za okolje) kot uporabnik informacijskega sistema (IS-Odpadki), lahko evidenčni list v njegovem imenu izpolni in elektronsko podpiše zbiralec ali izvajalec obdelave, če ga je za to pisno pooblastil. Ob tem naj opozorimo, da trgovcev in posrednikov pri prodaji odpadkov ni možno pooblastiti za pripravo in podpisovanje elektronskih evidenčnih listov, ker zakonodaja tega ne dopušča.  V primeru dajanja pooblastil drugim osebam, naj obrtniki in podjetniki obvezno zahtevajo kopijo evidenčnega lista, saj ga potrebujejo kot sestavni del evidence o nastajanju odpadkov. Naj opozorimo še na eno obveznost povzročitelja odpadkov:Izdelava načrta gospodarjenja z odpadki. Povzročitelj odpadkov pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja z odpadki. Pripravi se za obdobje 4 let. Vsako leto ga je potrebno pregledati ter dopolniti, če so nastale spremembe. Načrt mora vsebovati : Podatke o količinah odpadkov ter virih in kraju njihovega nastajanja po klasifikacijskih številkah in predvidenih trendih njihovega nastajanja, opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje, preglednico z navedbo rokov izvedbe predvidenih ukrepov,  opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z odpadki s podatki o začasnem skladiščenju odp.,  ločenem zbiranju odp., oddaji ali prepuščanju odp., obdelavi, lastni obstoječi ali načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.

Sekcija grafičarjev v sodelovanju s podjetjem Kemis d.o.o. svojim članom ponuja izdelavo Načrtov gospodarjenja z odpadki po posebni akcijski ceni. V kolikor se za izdelavo načrta odločite do konca marca 2015, vam ponujajo  namesto zneska 95€ brez ddv, izdelavo načrta za 50€ brez ddv.

Podjetje Kemis je registrirano za zbiranje odpadkov v Sloveniji, tako da lahko z njimi sodelujete na področju ravnanja z odpadki. V primeru oddaje odpadkov njim, vam omogočajo brezplačno izdelavo elektronskih evidenčnih listov, pomagajo vam pri pripravi podatkov za letno poročanje. Kontaktna oseba v podjetju Kemis je Irena Vadjunec 01 729 50 34 (irena.vadjunec@kemis.si). Več informacij o podjetju najdete na www.kemis.si. Za koriščenje akcije do konca marca se sklicujete sekcijo grafičarjev pri OZS in odkažite članstvo kartico Mozaik podjetnih, s katero lahko koristite ugodnosti več kot 80 partnerjev kartice.