Seminar: Optimiranje davčne osnove in najpogostejše napake pri sestavljanju zaključnega računa

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec organizira seminar na temo "Optimiranje davčne osnove in najpogostejše napake pri sestavljanju zaključnega računa.
 
Seminar bo v sredo, 18.2.2015 ob 10:00 uri v prostorih Visoke šole za tehnologijo polimerov (Mpik), Ozare 19, Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Seminar je namenjen: 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

 

Cilj seminarja z bogato vsebino, je ponuditi strokovno praktičen seminar (delavnico). Na njem vas bomo seznanili z potrebno vsebino zaključnega računa  in vas opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi zaključnega računa z vidika internih predpisov, zakonodaje ter kako optimirati davčno osnovo za leto 2014. Z veseljem vam bomo odgovarjali na vsa vaša zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, ki jih imate pri svojem delu, ki je povezano z izdelavo računovodskih izkazov in optimalne davčnega obračuna.

Vsebina:

1. Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.

2. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

3. Računovodski in davčni vidik inventurnih razlik.

4.Oslabitve terjatev, finančnih naložb in dolgoročnih sredstev.

5. Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov računovodski in davčni vidik.

6. Računovodski in davčni obračun amortizacije ter naknadna vlaganja ali vlaganja v tuja osnovna sredstva.

7. Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih.

8. Oblikovanje in črpanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.

9. Razmejitev poslovno potrebnih in nepotrebnih stroškov z računovodskega in davčnega vidika ter njihov vpliv na optimalno davčno osnovo.

10. Davčne olajšave za leto 2014 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.

11. Normiranci in sistem plačane realizacije DDV za male družbe in samostojne podjetnike.

12. Diskusija in odgovori na vprašanja udeležencev/udeleženk.


Cilji seminarja:

spoznali boste pomen vsebine in določil izdelanih internih aktov, pravil in navodil, ki so podlaga in osnova za izdelavo zaključnega računa,

seznanili vas bomo o oblikah in vrstah notranjih kontrol, ki so potrebne pred izdelavo zaključnega računa,

predstavljene bodo metode vrednotenja sredstev in njihov vpliv na zaključni in davčni obračun (dolgoročna in kratkoročna sredstva),

spoznali boste vpliv insolvenčnih postopkov na davčno osnovo,

spoznali boste pomen inventurnih razlik na računovodski izkaza in davčno osnovo,

predstavljeni bodo poslovno potrebni in nepotrebno stroški z računovodskega in davčnega vidika (material, storitve, ostali stroški),

predstavljeni bodo vplivi, obračuna amortizacije in naknadnih vlaganj v dolgoročna sredstva,

seznanili se boste kako oblikovati in črpati rezervacije z računovodskega in davčnega vidika,

predstavljene bodo davčne olajšave za leto 2014 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter kaj narediti z neizkoriščenimi davčnimi olajšavami,

seznanili se boste ali ostati (ali postati) normiranec poslovanja pri obračunu davka ter obračunati DDV po plačani realizacijo v letu 2015 ter

seznanili se boste kateri stroški in prihodki še vplivajo na izdelavo optimalnega davčnega obračuna.

Seminar je namenjen: 

direktorjem malih podjetij

samostojnim podjetnikom

vodjem računovodskih služb

vodjem računovodskih servisov

knjigovodjem in

vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

 

Seminar bo vodila:

mag. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva zasebna predavateljica na višjih in visokih strokovnih šolah s področja računovodstva, financ in davkov in samostojna podjetnica. Vodi mnoge praktične delavnice in seminarje za računovodske in finančne delavce, neekonomiste, začetnike, direktorje in samostojne podjetnike, kateri želijo pridobiti ustrezna podjetniška znanja. Sodeluje pri reviji Podjetnik v rubriki odgovori svetovalcev.

 

Seminar je za člane OOZ Slovenj Gradec brezplačen, za vse ostale je cena 50,00 brez ddv.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 16.2.2015 na tel. št.: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si