Javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije.

Namen razpisa je spodbujanje začetnih projektov na področju primarne kmetijske pridelave.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in razvoja podeželja z vidika izboljševanja zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja proizvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14),morajo biti vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet in opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije.

Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih posojil je 2.000.000,00 EUR ugodnih posojil, od tega je:

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Rok: Roka za oddajo prijav sta 9. 6. 2015 in 31. 8. 2015.

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije o razpisu pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Razpisna dokumentacija: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca A1, ki je izdelan v elektronski obliki.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.