Predstavitev predloga Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1071/2009 in sprememb ZPCP

V okviru prireditve »Transport  show 2015« sta Sekcija za promet (OZS) in Združenje za promet (GZS) dne 23. 5. 2015, predstavnikom prevoznikov predstavile predlog Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1071/2009 ter predlog sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP).
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Z ciljem po vzpostavitvi notranjega trga za cestni transport, ki bi temeljil na pošteni konkurenci, je bila na evropski ravni sprejeta Uredba (ES) št. 1071/2009, s katero so bila določena skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevozništva.

Ta skupna pravila lahko pripomorejo k visoki ravni strokovne usposobljenosti cestnih prevoznikov, racionalizaciji trga, izboljšanju kakovosti opravljenih storitev, kar je v interesu cestnih prevoznikov, njihovih strank in celotnega gospodarstva, ter k večji varnosti v cestnem prometu. Lahko tudi spodbudijo učinkovito izvajanje pravice do ustanavljanja podjetij za cestni prevoz.

Eden od pogojev za pridobitev licence je tudi t.im. dober ugled podjetja oz. upravljavca prevozov.

Dober ugled upravljavca prevozov zahteva, da ni bil obsojen za hujša kazniva dejanja ali deležen večjih sankcij, zlasti zaradi hujše kršitve pravil Skupnosti na področju cestnega prevoza. Obsodbe ali kazni, ki se upravljavcu prevoza ali cestnemu prevoznemu podjetju izrečejo v eni ali več državah članicah za najhujše kršitve pravil Skupnosti, morajo biti povod za izgubo dobrega ugleda. To pa posledično pomeni, da podjetje izgubi del izvodov licenc oz. licenco za opravljanje cestnih prevozov.

Tako navedena uredba v prilogi IV navaja najhujše kršitve, zaradi katerih lahko izgubi dobro ime tako prevozno podjetje, kot tudi upravljavec prevozov. Prevoznikom je bil predstavljen predlog predpisa, s katerim bi se določili natančnejši postopki odvzema izvodov licenc, licence ter razglasitev upravljavca prevozov za neprimernega. Skratka skušali smo pridobiti mnenje prevoznikov, da bi skupno sooblikovali predpis s katerim bi bile zadovoljne vse strani, izdajatelju licenc pa bi dajala jasna navodila za izvedbo postopkov. Gre za predpis, ki že velja, vendar se zaradi svoje nejasnosti ne more izvajati.

Prevozniki so se strinjali, da je potrebno zajeziti nelojalno konkurenco, vendar pa se kljub vsemu po robu postavlja strah zaradi hudih sankcij. Na sekciji za promet pri OZS se bo z osnutkom predpisa intenzivneje ukvarjal UO sekcije, vsi člani pa bodo pozvani k podaji predlogov in pobud.

S strani članov OZS smo prejeli številne pobude, katere smo vključili kot spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu, kot so npr:
- zahteva po uvedbi licenc za prevoz blaga z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 t;
- zahteva po obstoju licenc za avtotaksi prevoze in shuttle prevoze;
- prepoved opravljanja komercialnih prevozov blaga s traktorji,
- uvedba oznake (nalepke) iz katere so razvidni osnovni podatki o pridobljeni licenci za vse vrste vozil;
- zagotoviti vse možne oblike zaposlitve za voznike avtobusov ter omogočiti delo na podlagi podjemne pogodbe;
- avtotaksi vozniki, vozniki shuttle prevozov ter ostali vozniki, ki opravljajo komercialne vrste prevozov potnikov z osebnimi vozili, bi lahko delo opravljali le na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kot kratkotrajno delo;
- uvedba strokovne usposobljenosti za voznike, ki opravljajo prevoze potnikov z osebnimi vozili ter uvedba zahteve po dobrem ugledu.

Prevozniki so o predlogih razglabljali, vendar niso oblikovali enotnega mnenja.

Priloga:
Uredba (ES) št. 1071/2009 (najhujše kršitve iz člena 6(2)(a) so navedene v Prilogi IV)