Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška. 
Rok za prijavo je odprt od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oz. najpozneje do 22.04.2018 do 14. ure.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS KOROŠKA) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami.

Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi razpisne dokumentacije - Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS KOROŠKA.

Cilji bodo doseženi z dajanjem garancij na osnovi bančnih kreditov za

(a) začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

- vzpostavitvijo nove poslovne enote,

- razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

- diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali

- bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti

b) obratna sredstva v povezavi z investicijo.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 2.000.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju: sklad) v višini 1.000.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu št. 41/2015 z dne 12. 6. 2015 objavila tudi prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2015 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oz. registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.

 

  Razpisna dokumentacija in obrazci  
  Interni akti RGS