Spremembe Prvega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

RRA Koroška d.o.o. objavlja spremembe Prvega javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/15 dne 12. 6. 2015, v katerega se vključijo naslednje spremembe.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V točki 3. »Predmet javnega razpisa« se spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:

»Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih RRA Koroška razpisuje v sodelovanju z bankami, ki so navedene v prilogi razpisne dokumentacije - »Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška«.«

Briše se tabela s seznamom bank.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.