Denarna socialna pomoč v Mestni občini Slovenj Gradec - ZA NAKUP ŠOLSKIH POTREBŠČIN

Mestna občina Slovenj Gradec dodeljuje denarno socialno pomoč za nakup šolskih potrebščin.

Na razpolago je 6.185,00€. Upravičencu do denarne pomoči je namenjenih 70,00€ na šolo obveznega otroka.

Več glede obvestila in kdo je upravičen do denarne pomoči klikni na VEČ.

Upravičenec do storitve šolska pomoč je eden od staršev otroka, ki je vključen v kakršno koli redno obliko izobraževanja in sicer pod pogojem, da imata tako upravičenec, kakor tudi otrok stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec.

 
Pravico do šolske pomoči lahko uveljavlja upravičenec enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu "VLOGA ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ŠOLSKE POMOČI", ki je upravičencem na voljo na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec oz. jo najdete TUKAJ.
 
Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanih obrazcih, h katerim morajo predložiti ustrezna dokazila:
- potrdilo o skupnem gospodinjstvu,
- potrdilo o katastrskem dohodku,
- potredilo o morebitni brezposelnosti za vse odrasle družinske člane,
- fotokopijo bančnih izpiskov, iz katerih so razvidni dohodki za zadnje tri mesece za vse odrasle družinske člane,
- fotokopijo potrdila o morebitnih preživninah za otroke oz. fotokopijo potrdila, da preživnine niso izterljive,
- fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, če le-ta obstaja,
- potrdilo o namenu porabe šolske pomoči,
- fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja.