Napotki za izvajanje zahtev iz zakonodaje za področje tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov ter kombiniranih vozil s hladilno enoto

Informacije so namenjene upravljavcem (običajno so to lastniki) tovornjakov hladilnikov in hladilnih priklopnikov ter kombiniranih vozil s hladilno enoto.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Področje transportnega hlajenja je velik uprabnik F plinov. Večino predstavljajo cestna vozila – kombinirana vozila, tovornjaki in priklopniki. Transportno hlajenje vključuje tudi zabojnike in posebne sisteme, ki se uporabljajo za prevoz tovora po železnici, z ladjami in letali. V to področje pa ne sodijo kabinske klime avtomobilov, tovornjakov,….

Z novo Uredbo (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih se to področje obravnava podobno kot stacionarna=nepremična oprema za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke. Nekaj zahtev se uporablja za vse transportne sisteme s hlajenjem, nekaj pa jih velja samo za  tovornjake hladilnike in hladilne priklopnike

Namerni izpusti hladilnih plinov iz opreme so prepovedani. Upravljavci katerekoli transportne opreme  za hlajenje morajo izvajati vse tehnične in gospodarsko izvedljive ukrepe za čim manjše uhajanje teh plinov. Če je ugotovljeno puščanje, zagotovijo takojšnje popravilo. Pooblaščene osebe, ki izvajajo namestitev, vzdrževanje, popravilo opreme, preverjanje uhajanja ter zajem hladilnih plinov  ali razgradnjo opreme, prav tako sprejmejo vse ukrepe za preprečevanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov.

Za vozila s hladilno enoto, ki po definiciji ne spadajo med tovornjake hladilnike in priklopnike (tista, ki imajo maso manj kot 3,5 t), ne velja obvezno preverjanje uhajanja, čeprav presegajo mejo  5 t ekv. CO2.

Vodenje evidence o opremi:
Upravljavci tovornjakov hladilnikov in priklopnikov, pri katerih je treba izvajati preverjanje uhajanja (tistih, ki imajo 5 ton ali več ekv. CO2), morajo voditi evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
  1. vrsto in količino F-plina v opremi
  2. količino F plina, ki je bila dodana pri montaži, popravilu,…
  3. v primeru, da je bil uporabljen F-plin recikliran* ali predelan* podatki o podjetju, ki ga je recikliralo ali predelalo)
  4. količine zajetega F-plina
  5. podatki o pooblaščenem podjetju** ali pooblaščenem serviserju
  6. datum in rezultati preverjanja uhajanja
  7. ob razgradnji opreme: ukrepi za zajem in oddaja F-plina
 Evidenco mora hraniti upravljavec  vozila najmanj 5 let. Če za upravljavca izvaja montažo, servisiranje, popravilo in razgradnjo drugo podjetje, le-ta hrani kopije teh evidenc najmanj 5 let. Evidence morajo biti na razpolago pristojnim organom v Sloveniji in Komisiji.

Uporaba pooblaščenih serviserjev
Vsak poseg v enoto za hlajenje, ki vsebuje F-pline,  na tovornjakih ali priklopnikih, mora izvesti pooblaščen serviser ali pooblaščeno podjetje – montaža, preverjanje uhajanja, popravil,  razgradnja/demontaža in zajem. Za tovornjake hladilnike  in priklopnike hladilnike je obvezen zajem F-plinov iz hladilnih enot.
 
Kdo je pooblaščen serviser oz. podjetje?
 
Serviserji, ki montirajo (nameščajo) opremo za hlajenje, servisirajo to opremo, preverjajo uhajanje, izvajajo razgradnjo/demontažao in zajem plinov iz opreme, morajo imeti usposabljanje in izpit po programu AI. To je enak izpit kot za področje stacionarne opreme za klimatizacijo, hlajenje in toplotnečrpalke. Seznam serviserjev in podjetij je objavljen na spletni strani ARSO.

 

Povzetek:prevoznik mora poskrbeti, da nameščanje, servisiranje, preverjanje uhajanja (1x letno), zajem in demontažo hladilne enote na vozilih opravi pooblaščeni serviser. Ta vam tudi priskrbi dokumentacijo (za evidenco), ki jo hranite 5 let.
 
(Vir: ARSO, ga. Irena Koteska)