ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV OBJAVLJEN V URADNEM LISTU

Državni zbor RS je dne 15.7.2015 sprejel  Zakon o davčnem potrjevanju računov.Zakon bo stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel 2. januarja 2016. 
 
Za ogled celotnega obvestila klikni an VEČ.

Sprejet je sistem, v katerem bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS (finančna uprava). Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov skupaj z veljavnima 38. in 31. a členoma  Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) tvori sistem, ki bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo. 

Zakon o davčnem potrjevanju računov predpisuje obveznost izvajanja postopka potrjevanja računov pri gotovinskem poslovanju za davčne namene, določa zavezance za izvajanje postopka potrjevanja računov in postopek potrjevanja računov, vsebino računa za namene izvajanja postopka potrjevanja računov, tehnične zahteve, obveznost prevzema izdanega računa pri gotovinskem poslovanju za kupca in nadzor nad izvajanjem zakona. 

Določene so tudi rešitve v primeru nezmožnosti povezave elektronske naprave zavezanca s centralnim informacijskim sistemom finančne uprave, kot tudi za primere, ko zavezanec izdaja račune pri gotovinskem poslovanju na območjih, kjer ni omogočena povezava na internet oziroma GPRS. 

Zavezanec bo moral tako ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa, in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve. Račun bo moral izdati najpozneje, ko je opravljena dobava in prejeto plačilo z gotovino. Zavezanec bo moral na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. 

Kupec blaga oziroma prejemnik storitve bo moral prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa v skladu z zakonom, ki ureja tržno inšpekcijo. 

Z namenom razbremenitve malih zavezancev, ki izdajajo le manjše število računov, bo finančna uprava omogočila izdajanje računov s pomočjo aplikacije na portalu eDavki. Prav tako je predlagatelj zakona omogočil prehodno obdobje, v katerem bodo lahko zavezanci izdajali račune iz vezane knjige računov, ki jih bo potrebno v desetih dneh od izdaje potrditi preko aplikacije na portalu eDavki. 

Kupec bo lahko za vse izdane račune preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni finančni upravi. To bo lahko storil preko posebne mobilne aplikacije ali preko spletne strani finančne uprave. Sistem bo tako omogočal dvojno kontrolo izdanih računov, preko finančne uprave in preko kupca. 

Z namenom zmanjšanja tveganja neizdajanja računov bomo posebno pozornost namenili spodbujanju potrošnikov k jemanju računov. Zato je vzporedno z uvedbo davčnih blagajn predvideno tudi organiziranje posebne nagradne igre. 

Proizvajalec, dobavitelj ali vzdrževalec računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov zavezancem ne bo smel zagotoviti ali omogočiti uporabe računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema, ki omogoča izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami predlaganega zakona. 

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona bo pristojna finančna uprava. V delu nadzora nad pravilnostjo podatkov, ki jih mora vsebovati račun za namene davčnega potrjevanja, pravočasnostjo izdaje računa, objave obvestila o obveznosti izdaje računa, izročitve računa kupcu in obveznosti kupca, da račun hrani, pa je za nadzor pristojen tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije. 

Globe predvidene za kršitve so od 2.000 do 50.000 eurov, za samostojne podjetnike posameznike od 1.500 do 25.000 eurov ter za srednje in velike gospodarske družbe od 5.000 do 75.000 eurov. Višje globe so predpisane za prekrške, ki so opredeljeni kot hujši prekrški, in še višje globa za posebej hude prekrške. 

V roku enega meseca od dneva uveljavitve tega zakona bo sprejet  podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal določene vsebine zakona. 

Samo izvajanje postopka potrjevanja računov in s tem izdajanje računov v skladu s tem zakonom, bo mogoče že 1. decembra 2015. Z enomesečnim prehodnim obdobjem se želi zavezancem omogočiti lažji prehod na nov način izdajanja računov v skladu s tem zakonom. 

Finančna uprava bo zainteresirano javnost sproti obveščala o novostih in morebitnih spremembah.