Novosti pri poslovanju samostojnih podjetnikov

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah prinašajo novosti glede poslovanja s.p.-jev, predvsem glede postopka zaprtja s.p.. Po novem je dovoljen prenos s.p. na katerokoli fizično oseb, pri vpisu prokurista je potrebno soglasje, izjavo lastnika o dovolitvi poslovanja pa lahko overi tudi točka VEM.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Obsežna novela Zakona o gospodarskih družbah, ki je začela veljati 8. avgusta, je prinesla tudi nova pravila, ki jih bodo morali pri poslovanju upoštevati samostojni podjetniki. Slednji bodo morali pri zaprtju s.p. upoštevati drugačna pravila, s.p. bodo lahko prenesli na katerokoli fizično osebo, pri vpisu prokurista ali zastopnika za primer smrti bodo potrebovali njegovo soglasje, izjavo o dovolitvi poslovanja pa bo lahko overila tudi VEM točka.

Novosti pri postopku zaprtja s.p. in vpisu sprememb

Le redki samostojni podjetniki so upoštevali do sedaj določen 3-mesečni rok o obvestitvi zainteresirane javnosti, zato je z novelo ZGD uveden krajši rok za obvestitev zainteresirane javnosti o zaprtju s.p., med katero spada tudi AJPES, ki takšno obvestilo objavi na svojih spletnih straneh, kjer je na vpogled vsem.

S.p. mora po novem vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik tudi na druge načine obvesti o prenehanju dejavnosti (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih).

Preberite tudi članek: Zaprtje s.p.

Prav tako mora s.p. sporočiti spremembo naslednjih podatkov na AJPES:

Podjetnik lahko obvestilo o prenehanju opravljanja dejavnosti objavi elektronsko prek aplikacije OOPS.

Skenirano obvestilo o nameri lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@ajpes.si ali pa ga pošlje oziroma dostavi po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES.

Če se prijava za izbris vloži najmanj 15 dni pred nameravanim datumom zaprtja, pa jo je možno vložiti skupaj z obvestilom na katerikoli točki VEM. Obvestilo mora v vsakem primeru vsebovati datum nameravanega zaprtja.

Izjavo o dovolitvi lahko overi tudi točka VEM

Če podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, mora prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lastnika je bilo do sedaj potrebno overiti pri notarju ali na upravni enoti, sedaj pa lahko izjavo overi tudi točka VEM.

Izjave ni treba overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.

Prenos s.p. sedaj dovoljen na katerokoli fizično osebo

Prenos s.p. je sedaj dovoljen na katerokoli fizično osebo, medtem ko je bil prej dovoljen le na ožje družinske člane. S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Še vedno pa velja, da mora biti pogodba o prenosu sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Pri vpisu prokurista ali zastopnika za primer smrti potrebno soglasje slednjega

Pri vpisu prokurista ali zastopnika za primer smrti bo po novem potrebno priložiti njegovo soglasje.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15)