Zaposlovanje in delo tujcev

Za tujce iz tretjih držav, ki želijo delati v Sloveniji, je potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Delovna dovoljenja so še vedno potrebna za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni, za zaposlitev državljanov BiH in v prehodnem obdobju po vstopu v EU tudi za zaposlitev hrvaških državljanov.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Enotno dovoljenje

Od 1. 9. 2015 se uporablja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev(ZZSDT, Uradni list RS, 47/2015), ki temelji na evropski direktivi. Uvedel je enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Omenjeno dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote, ki so tako postale enotne vstopne točke za tujce (po načelu: vse na enem mestu). V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na Zavodu za zaposlovanje.

Preberite več o postopku za enotno dovoljenje ter o vrstah soglasij in zakonskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo soglasja.


Delovno dovoljenje

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na Zavodu za zaposlovanje, so še naprej potrebna za:

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma izdamo na Zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje.

Za sezonska dela v kmetijstvu, ki so daljša od 90 dni v koledarskem letu, je pri upravni enoti potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih


Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika

Storitve z napotenimi delavci

Začetek izvajanja storitev z napotenimi delavci v Sloveniji morate prijaviti pri našem Zavodu za zaposlovanje, če:

Preberite več o prijavi storitev.

Če ste podjetje s sedežem v tretji državi in izvajate storitve z napotenimi delavci, ki niso kratkotrajne, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za napotene delavce, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih

Zastopniki

Če ste tujec in opravljate kratkotrajno delo zastopnika, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate začetek opravljanja del prijaviti pri našem Zavodu za zaposlovanje. 

Preberite več o prijavi kratkotrajnega dela zastopnika

Če ste tujec in opravljate delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na Zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za zastopnika, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih


Prosti dostop na trg dela 

Nekatere skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja.

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujec v Sloveniji lahko opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. 

Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so tudi državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Družinski člani državljanov EU, EGP ali Švice imajo prost dostop na slovenski trg dela, če imajo dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana ali vizum za dolgoročno bivanje, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače.

Preberite več o prostem dostopu na trg dela

Zaradi podaljšanja prehodnega obdobja državljani Hrvaške potrebujejo dovoljenje za zaposlitev v Sloveniji najmanj do 30. 6. 2018. Preberite več o dovoljenjih za zaposlitev


Zaposlitev, delo in nastanitev tujcev

Enotno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji delodajalec skleneta s tujcem pogodbo o zaposlitvi ali delu v Sloveniji. Če ima tujec sklenjeno samo pogodbo o zaposlitvi in nima enotnega dovoljenja, je taka pogodba nična in jo inšpektorat za delo sankcionira.

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali vi kot delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za dve leti.

Enotno dovoljenje se lahko tudi odvzame in razveljavi, če delodajalec v predpisanem roku ne prijavi tujca v obvezna socialna zavarovanja.

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega Zavoda za zaposlovanje. 

Pravice iz delovnega razmerja

Tujci, ki so v Sloveniji zaposleni v skladu z zakonodajo o zaposlovanju tujcev, so glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi državljani.

Obveznosti delodajalca

Ob sklenitvi delovnega razmerja je delodajalec dolžan prijaviti tujca v obvezna socialna zavarovanja. Takšna prijava se opravi v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejajo to področje. 

Kadar so enotno dovoljenje, modra karta EU ali pisna odobritev vročeni tujcu v Sloveniji,mora tujec začeti delo v 10-ih dneh od vročitve dokumenta.

Kadar sta enotno dovoljenje ali modra karta EU vročena tujcu izven Slovenije, mora tujec začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta.

Tujec, za katerega sta bila izdana dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, če je potreben, mora začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta. 

Nastanitev tujcev

Delodajalci in naročniki dela, ki zagotavljajo nastanitev tujcem v Sloveniji, so jim dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde (opremljenost, vzdrževanje, ogrevanje in osvetlitev prostorov, največje število oseb, ki lahko prebivajo v enem prostoru, minimalna površina prostora glede na število oseb, največje število uporabnikov glede na opremljenost sanitarnih prostorov, ločenost teh prostorov od drugih bivalnih prostorov, njihovo zračenje in osvetlitev).

Višina najemnine za nastanitveni prostor se določi s pogodbo.