Objavljen nov razpis za štipendije za deficitarne poklice VLOGO LAHKO ODDATE OD 11.9.2015 DALJE

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 4. septembra 2015 na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil nov razpis za štipendije za deficitarne poklice. Hkrati z razpisom bo objavljena tudi nova vloga, ki pa jo bo možno oddati šele od petka, 11. septembra 2015, od 9. ure dalje. Vloge, oddane pred začetkom roka za oddajo vlog, bodo zavržene.

 

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Razpis je namenjen dijakom oz. udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni. Odprt bo za vse dijake, ne glede na letnik, ki ga obiskujejo. K vlogi bo potrebno priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015.

 

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bodo za štipendiranje izbranipo vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev.

 

Če bo istočasno (na isti dan in ob isti uri) prispelo več popolnih vlog in bo njihova skupna vrednost presegala še razpoložljiva sredstva tega razpisa, se za odločitev o upravičencih do porabe sredstev uporabi razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:

  • vpis v nižji letnik izobraževalnega programa,
  • višja povprečna ocena v predhodnem šolskem letu,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole, če vlagatelj letos prvič prehaja na srednješolsko izobraževanje, sicer pa višja povprečna ocena strokovnih predmetov.

Prijava na razpis bo možna od petka, 11. 9. 2015, od 9. ure dalje do porabe sredstev oz. najdlje do vključno ponedeljka, 21. 9. 2015. Vlagatelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu sklada (Dunajska 22, Ljubljana) ali priporočeno po pošti.