SEMINAR - DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2015 IN NOVOSTI SRS 2016 - NOVA LOKACIJA

SPOROČAMO VAM, DA BO SEMINAR NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI V SLOVENJ GRADCU, KOROŠKA ULICA 11, SLOVENJ GRADEC - ŠTIBUH (PRI EKONOMSKI ŠOLI)

Vabimo vas na seminar  DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2015 IN NOVOSTI SRS 2016, ki bo 9.2.2016, ob 9.00 uri.

 Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Cilj našega kratkega seminarja z bogato vsebino, ki je pred vami, je ponuditi strokovno praktičen seminar (delavnico). Na njem vas bomo seznanili z potrebnim pomenom  zaključnega obračuna  in vas opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2015. Seznanili vas bomo z davčnimi novostmi, ki veljajo od leta 2016 dalje na področju ZGD-1I in SRS 2016. Prav tako vam bomo odgovarjali na vaša zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, ki jih imate pri svojem delu, ki je povezano z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna ter vodenja računovodstva.

Vsebina:

 1. Interni akti in predpisi ter kontrola evidentiranih poslovnih dogodkov.
 2. Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.
 3. Na kakšen način in po katerem načinu oslabiti terjatve (insolventni postopki, neizterljivosti) ter njihov računovodski in davčni vidik.
 4. Davčno priznani, nepriznani in delno priznani prihodki in odhodki ter inventurne razlike.
 5. Računovodski in davčni obračun amortizacije ter naknadna vlaganja.
 6. Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.
 7. Davčni vidik stroškov dela, pogodb civilnega prava in bonitet zaposlenih.
 8. Pravilno oblikovanje rezervacij z računovodskega in davčnega vidika.
 9. Davčne olajšave za leto 2015 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.
 10. Spremembe SRS 2016 in novosti ZGD-1I.
 11. Razvrstitev družb in samostojnih podjetnikov ter revizija in preiskava določenega dela poslovanja.
 12. Gospodarska družba in samostojni podjetnik –  biti normiranec da ali ne.
 13. Odgovori na vprašanja ter diskusija.

Cilji seminarja:

Seminar je namenjen: 

Seminar bo vodila:

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

Čas trajanja: 4 ure.

Gradivo Power Point prezentacija.

Seminar je za člane OOZ Slovenj Gradec brezplačen, za ostale je cena 70,00 EUR (plus ddv).

Prijave na seminar sprejemamo do petka, 5.2.2016, na tel. 02 88 21 590 ali po e-pošti:maja.savc@ozs.si