Javni razpis: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016.

Za ogleD celotnega razpisa klikni na VEČ.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 19. 2. 2016, Stran: 348

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom ter večja okoljska učinkovitost živilsko predelovalnih obratov.

Podpora je namenjena naložbam v:

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije,

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Več

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

a) nosilec kmetije:

b) samostojni podjetnik posameznik,

c) zadruga,

č) zavod ali

d) gospodarska družba.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 20.000.000 eurov. Od tega:

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: http://www.mkgp.gov.si/ (pod zavihkom Javne objave).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.