Javni razpis: Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

MInistrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 19. 2. 2016, Stran: 335

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa.

Cilja podukrepa/operacije: z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa bomo dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta.

Predmet podpore:

(1) Podpora je namenjena naložbam v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa za:

(2) Naložbe iz prejšnje točke se glede na velikost delijo na:

(3) Podpora se zagotavlja iz podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov, in sicer iz operacije »naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenec do podpore je:

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.000.000 EUR od tega:

- za fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, in agrarne skupnosti v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih ZAgrS (sklop A) skupno 6.000.000 EUR, in sicer za:

- za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (sklop B) skupno 2.000.000 EUR in sicer za:

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 15. 4. 2016 do 24. ure. Oddaja vlog na javni razpis se začne 14. 3. 2016, ki je prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: www.mkgp.gov.si (pod zavihkom Javne objave).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.