Izračun prispevkov za samostojne podjetnike v letu 2016

Samostojni podjetnik si lahko na podlagi formule za izračun zavarovalne osnove in s pomočjo tabelice, v kateri so navedene osnove za plačilo ter zneski prispevkov za socialno varnost, sam izračuna višino slednjih. Višina zneska prispevkov za socialno varnost je odvisna od dobička in že obračunanih prispevkov.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov pa sta odvisni od višine zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Zakon o pokojninskem in invalidskem  zavarovanju določa, da najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost v letu 2016 znaša 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec in se do leta 2018 vsako leto povečuje za dva odstotka, dokler ne doseže 60 odstotkov. Slednje velja za vse prispevke, razen zdravstvenih, čigar najnižja osnova že sedaj znaša 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Tako v letu 2016 najnižja zavarovalna osnova znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače. Povprečna letna plača je v letu 2014 znašala 1.540,25 evrov.

Najnižja zavarovalna osnova za leto 2016 tako znaša 862,54 evrov (56 % od 1.540,25 evrov).

Najvišja zavarovalna osnova za leto 2016 pa znaša 5.390,88 evrov (3,5 x 1.540,25 evrov).

Najnižja osnova 2016

Najvišja osnova 2016

862,54 evrov

5.390,88 evrov

Minimalni prispevki 2016

Maksimalni prispevki 2016

337,77 evrov

2.059,31 evrov

Zgornji zneski se bodo v kratkem spremenili, ko bo SURS objavil podatke o   povprečni bruto plači za leto 2015.

Prav tako se je v letu 2016 spremenil odstotek za zmanjšanje vsote seštevka dobička in obračunanih prispevkov. Ta po novem znaša 25 odstotkov.

Postopek izračuna višine prispevkov

Vsem samostojnim podjetnikom, ki so s poslovanjem začeli sredi leta, se dobiček preračuna na letno raven. Preračun se opravi na način:

DI = (Dn / n) x 12

DI = dobiček preračunan na letno raven

Dn = dobiček po obračunu akontacije dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Določitev dobička zavarovancev pri katerih se obračun akontacije dohodnine oziroma dohodnino od dohodka iz dejavnosti se ne nanaša na celotno davčno obdobje. Pri določanju števila mesecev, na katere se dobiček nanaša (n), je pomembno koliko dni je v prvem mesecu poslovanja. Če je več kot 15 dni, se prvi mesec upošteva, sicer ne.

Za lažje razumevanje so spodaj navedeni trije primeri izračunov zavarovalne osnove za izračun prispevkov:

1. Primer izračuna zavarovalne osnove in višine prispevkov za leto 2016 (minimalni prispevki)

V letu 2015 je v dvanajstih mesecih poslovanja samostojni podjetnik dosegel 6.000 dobička. V letu 2015 je plačeval minimalne prispevke za socialno varnost (skupno: 3.784,44). Davčno nepriznanih prihodkov in odhodkov ni imel.

Zavarovalna osnova: (6.000,00 + 3.961,80) - 2.490,45 (zmanjšanje 25%) = 7.471,35 / 12 mesecev = 622,61.

Samostojni podjetnik se uvrsti v najnižjo zavarovalno osnovo, tj. 862,54, ker je izračunana osnova nižja od minimalne. Zato plačuje minimalne prispevke:

Skupaj prispevki za PIZ

210,02

Skupaj prispevki za ZZ

124,30

Skupaj prispevki za starš. var.

1,72

Skupaj prispevki za zaposl.

1,73

SKUPAJ

337,77

2. Primer izračuna zavarovalne osnove in višine prispevkov za leto 2016 (minimalni prispevki & delna oprostitev ob odprtju novega podjetja)

Podjetnik je registriral s.p. 5. 2. 2016. Podjetnik tako še nima podatkov o dobičku in izračunanih prispevkih, zato na začetku svoje poslovanja plačuje minimalne prispevke, pri čemer mu je prvo leto oproščeno plačevanje polovice prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavarovalna osnova za leto 2016 v tem primeru znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače, tj. 862,54.

Skupaj prispevki za PIZ*

105,01*

Skupaj prispevki za ZZ

124,30

Skupaj prispevki za starš. var.

1,72

Skupaj prispevki za zaposl.

1,73

SKUPAJ

232,76

*Podjetnik je v prvem letu poslovanja oproščen plačevanja prispevkov za PIZ v višini 50 %.

3. Primer izračuna zavarovalne osnove in višine prispevkov za leto 2016

Podjetnik je registriral s.p. 1.7.2015. V letu 2015 je v šestih mesecih poslovanja samostojni podjetnik dosegel 7.000 evrov dobička. V letu 2015 je plačeval prispevke za socialno varnost v višini 60 % PP* (370,65 EUR). Davčno nepriznanih prihodkov in odhodkov ni imel.

Zavarovalna osnova: (14.000 + 4.447,80) - 4.611,95 (zmanjšanje 25%) = 13.835,85 / 12 mesecev = 1.152,99 EUR.

Zavarovalna osnova podjetnika v letu 2015 je 1.152,99 evra. Od tega plača 38,2% prispevkov.

Skupaj prispevki za PIZ **

140,38

Skupaj prispevki za ZZ 

155,08

Skupaj prispevki za starš. var.

2,30

Skupaj prispevki za zaposl.

2,31

SKUPAJ

300,07

Zadnje znane povprečne letne plače; tj. 1.540,25 za leto 2014.

Od 1.7.2013 dalje je ob prvem vpisu v register mogoče uveljavljati delno oprostitev prispevkov PIZ. V prvih 12 mesecih je oprostitev 50%, v naslednjih 12 mesecih 30%.

Kot že omenjeno na začetku članka, se bodo prispevki za socialno varnost letos vsaj še enkrat spremenili. Ko bo znana višina povprečne letne plače za leto 2015, bosta znani tudi najnižja in najvišja osnova za izračun prispevkov.