Razpisi za črpanje sredstev za naložbe v kmetijstvo

Objavljeni so bili težko pričakovani razpisi za črpanje sredstev za naložbe v kmetijstvo in sicer za ukrepa:

 • Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbam za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

 • Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

Rok za oddajo je april 2016. 

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbam za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Predmet javnega razpisa: naložbe kmetijskih gospodarstev namenjene prilagoditvi na podnebne premembe in izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Cilj podukrepa je povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje. 

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 20. 4. 2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Skladno z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Skladno s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev 12. februar 2019.

Višina podpore:

Višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta stopnja se lahko poveča za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti. 


2. PREDMET PODPORE 

Podpora je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, in sicer za naslednje vrste naložb:

 1. Naložbe v prestrukturiranje:

-         naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje,

-         naložbe namenjenih prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam;

-         naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) in gnojil (npr. naprave za nanašanje FFS z zmanjšanjem zanosa in za razkuževanje semena ter naprave za mehansko zatiranje škodljivih organizmov),

-         naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode, zamenjava namakalne opreme in zmanjšanje porabe vode pri tehnoloških posodobitvah individualnih namakalnih sistemov),

-         naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo k čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov,

-         naložbe v ekološko pridelavo hrane;

 2. Naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

3. VLAGATELJ

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

 

4. UPRAVIČENI STROŠKI

Do podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva upravičeni naslednji stroški:

-        nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz živali in surovin;

-        nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

-        stroški postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

 • zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,
 • zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije ali Sortne liste Republike Slovenije, ki jo izda Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR) ali
 • sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

-          stroški postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova hmeljišč se šteje:

 • zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,
 • zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki jo izda UVHVVR,
 • sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali
 • obnova hmeljskih žičnic;

-        e) stroški nakupa in postavitve mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom;

-        f) stroški ureditve nasadov trajnih rastlin, priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu;

-        g) stroški ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov, ter nakupa in postavitve namakalne opreme;

-        h) prispevek v naravi kot lastno delo in material upravičenca;

 • splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb javnega razpisa, med katere spadajo:
  • plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,
  • stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,
  • stroški izdelave poslovnega načrta,
  • plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti,
  • stroški geodetskih in agronomskih del,
  • stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,
  • stroški informiranja in obveščanja javnosti, ter
  • stroški sodnega tolmača.

  

1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016

1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:

V skladu z 99. členom Uredbe, so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev19. februar 2019.

Višina podpore:

Višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta stopnja se lahko poveča za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti.

 

2. PREDMET PODPORE

1. Naložbe v:

a) predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije

b) predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

c) trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

 

2. Do podpore so upravičene naložbe v:

a) ureditev ali obnovo objektov, vključno s pripadajočo opremo za namen predelave ali trženja

kmetijskih proizvodov,

b) ureditev ali obnovo skladiščnih kapacitet in nakup pripadajoče opreme,

c) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev

sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev

lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

č) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne

energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov za lastno porabo (npr.: pridobivanje energije

iz lesne biomase, hidroenergija, vetrna energija, geotermalna energija), razen za pridobivanje

energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

d) ureditev ali obnovo objektov in nakup pripadajoče opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter zmanjšanje toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

e) nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

 

3. Do podpore iz točk 1 a) in 1 b) tega poglavja so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja upravičene

naložbe v nakup nadgradnje in opreme mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za

uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin.

 

4. Do podpore iz točke 1 c) tega poglavja so poleg naložb iz 2. točke tega poglavja upravičene

naložbe v ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nakup nadgradnje mobilnih prodajaln in

pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja

kvalitete kmetijskih proizvodov.

 

5. Naložbe iz 2., 3. in 4. točke tega poglavja, ki prispevajo k povečanju okoljske učinkovitosti, so:

a) ureditev čistilnih naprav,

b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za

tehnološke namene,

c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin,

d) zmanjševanje količine odpadkov,

e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa.

 

3. VLAGATELJ

1. pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je:

a) nosilec kmetije:

- ki se ukvarja s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,

- z dopolnilno dejavnostjo, kjer ima nosilec, član ali zaposleni na kmetiji dovoljenje za opravljanje

dejavnosti na tej kmetiji,

b) samostojni podjetnik posameznik,

c) zadruga,

č) zavod ali

d) gospodarska družba.

 

2. Vlagatelj je lahko:

a) mikro, malo in srednje podjetje (MSP)

 ali

b) veliko podjetje, ki ima več kot 250 in manj kot 750 zaposlenih ali letni prihodek, ki presega 50

milijonov eurov in je nižji od 200 milijonov eurov.

 

3. Vlagatelj v vlogi izjavi ali je mikro, malo, srednje ali veliko podjetje. Izjava o velikosti in povezanosti

podjetja je dokazilo Izjava o velikosti in povezanosti podjetja, ki je v priloga razpisnega obrazca.

 

4. Za predmet podpore iz točke 1 b) poglavja 2 tega javnega razpisa je vlagatelj le MSP.

 

4. UPRAVIČENI STROŠKI

1. V skladu s prvim odstavkom 31. člena Uredbe so do podpore za naložbe v predelavo, trženje

oziroma razvoj kmetijskih proizvodov upravičeni stroški:

a) stroški ureditve ali obnove objektov. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo

tudi stroški dobave gotovih elementov, njihovega prevoza in montaže ter stroški izvedbe del na

kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);

b) stroški nakupa opreme, strojev in naprav za trženje ali predelavo, vključno z laboratorijsko

tehnologijo in informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: IKT);

c) prispevek v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa vlagatelja, če gre za naložbe v

ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov. Priznana vrednost prispevka v naravi je opredeljena v katalogu stroškov in v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe ne sme presegati 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe;

d) splošni stroški iz 98. člena Uredbe.

 

2. V skladu z 32. členom ter 96. členom Uredbe, se podpora ne dodeli za:

a) naložbe zunaj območja Republike Slovenije,

b) stroške priprave vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev,

c) naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij

pridelovalcev, v skladu z Uredbo 1308/2013/EU,

č) plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,

d) DDV, razen če upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis dokaže da DDV ni izterljiv v skladu s

predpisi, ki urejajo DDV in predloži potrdilo, ki ga izda FURS, v skladu z 11. točko poglavja 5.1

tega javnega razpisa.

e) obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij,

f) upravne takse,

g) stroške leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih

pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk,

h) druge stroške, povezane s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški

refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja,

i) stroške arheoloških izkopavanj in arheološkega nadzora,

j) nakup dostavnih in servisnih vozil,

k) ureditev klavnic in nakup pripadajoče opreme z letno zmogljivostjo nad 1.000 GVŽ,

l) proizvodnjo bioetanola in biodizla ter

m) stroške nakupa rabljene mehanizacije in opreme.

 

3. Podpora se ne dodeli tudi za stroške naložbe povezane s prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov iz drugih kmetij v okviru dopolnilne dejavnosti »prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat«.

10. V skladu z 98. členom Uredbe so do podpore upravičeni splošni stroški, ki so neposredno

povezani s pripravo in izvedbo naložb iz 1. točke poglavja 2 tega javnega razpisa, med katere

spadajo:

a) plačila za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev,

b) stroški pridobitve gradbene, projektne ali tehnične dokumentacije,

c) stroški izdelave poslovnega načrta,

č) plačila za storitev svetovanja v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za

študije izvedljivosti,

d) stroški geodetskih del,

e) stroški nadzora nad izvedbo gradbenih in obrtniških del,

f) stroški informiranja in obveščanja javnosti, v skladu s petnajstim odstavkom 102. člena Uredbe ter

g) stroški sodnega tolmač

 

Pri pripravi vloge na razpis vam lahko pomaga podjetje HIŠA 42 d.o.o., Poslovno in pravno svetovanje, ki so partnerji kartice Obrtnik podjetnih. Njihov kontakt je: 041 303 557 ali magdalena@hisa42.si (MAGDALENA LAVRE)