Drugi javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Koroški regiji

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Koroški regiji (RGS Koroška) za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z bankami. Podatki o ponudbi kreditov z navedbo višine obrestne mere, stroškov v zvezi s kreditom, ročnostjo in s kontaktnimi podatki bank so navedeni v prilogi Kreditni pogoji sodelujočih bank v RGS Koroška.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Koroški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr..

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Koroška (v nadaljevanju: upravičeno območje. Statistična regija obsega naslednje občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju.

Mariborska razvojna agencija p.o. je hkrati s tem razpisom v Uradnem listu št. 19/2016 z dne 11. 3. 2016 objavila tudi drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v letu 2016 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz statistične regije Koroška: Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem razpisu.

Z objavo tega razpisa se zapre Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/15 z dne 12. 6. 2015 in spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 43/15 z dne 19. 6. 2015.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupen garancijski potencial RGS Koroška znaša 1.910.473,50 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave tega razpisa znaša 955.236,75 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Razpisnik: RRA Koroška d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je od naslednjega dneva po objavi razpisa v Uradnem listu RS do 22. 4. 2018 do 14. ure oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA Koroška, Tel: 059-085-180 begin_of_the_skype_highlighting 059-085-180 end_of_the_skype_highlighting oziroma na e-naslovu: finance@rra-koroska.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brezplačno na spletni strani RRA Koroška: http://www.rra-koroska.si/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.