Posel za vas - NMV dobava in montaža dvigala za invalide v prvi oš Sl. Gradec

Naročnik vabi, da podate svoje ponudbe in bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do 06.04.2016 do 9.00 ure na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec. Do tega dne in ure oddana ponudba v vložišče občine ali prispela po pošti, se bo štela za pravočasno.

Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Vabijo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za predmetno javno naročilo.
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Predračun mora biti veljaven vsaj 60 dni od oddaje ponudb.
Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi, prevzemu del in prejetja računa.
 
Rok izvedbe:
- Pričetek montaže: 01.08.2016
- Dokončanje: 15.08.2016
 
Pogoji:
Ponudnik mora biti registriran za izvajanje tovrstnih storitev

DATOTEKE

   01-povabilo-k-oddaji-ponudbe-dvigalo-obr.-1.pdf
   02-ponudba-dvigalo-obr-2.pdf
   03-1-predracun-dvigalo-obr-3-1.pdf
   03-2-tehnicne-specifikacije-dvigalo-obr.-3-2.pdf
   04-izjava-o-izpolnjevanju-pogojev-dvigalo-obr-4.pdf
   05-obrazci-za-podizvajalca-dvigalo-obr.-5-1-5-2.pdf
   06-reference-dvigalo-obr.-6.pdf
   07-pogodba-dvigalo-obr.-7.pdf