Delodajalci, ali pravilno obračunavate potne stroške

Neurejeni potni stroški pomenijo dodaten davek od dohodka pravnih oseb, dodatno dohodnino, dodatne prispevke za socialno varnost, zamudne obresti ter morebitne kazni za prekršek.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Potni stroški so povračila stroškov, ki jih prejmejo delavci in podjetniki. Tako podjetniki kot njihovi zaposleni so dolžni sproti in redno izpolnjevati potne naloge, s katerimi spremljajo in dokazujejo službena potovanja. Ob koncu vsakega meseca pa morajo podjetniki zaposlenim obračunati tudi prevoz na delo in z dela.

Potni stroški in službeno potovanje

Potne naloge izpolnjujte sproti

Pri spremljanju oziroma dokazovanju službenega potovanja, torej vsake poti, ki jo podjetnik ali delavec opravi v poslovne oziroma službene namene, je nujno izpolnjevati potne naloge. Pisanje potnih nalogov je za večino podjetnikov in zaposlene zamudno delo, vendar gre za pomemben dokument, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih potovanj zaposlenih ter upravičenosti povračila stroškov, ki so nastali pri službenem potovanju.

Potni nalog je treba sestaviti in izročiti zaposlenemu pred službeno potjo. Pomembno je, da je potni nalog sestavljen pravočasno in pravilno ter da je po vrnitvi s službene poti pravilno narejen obračun potnih stroškov. Potni nalog naj vsebuje čim več podatkov, ki dokazujejo službeno pot, s tem povezane stroške in njihovo upravičenost. Obrazec naloga za službeno potovanje (št. obr. 7, 21) je predpisan, vendar ni obvezujoč.

Davčni organ pripozna kot verodostojnega tudi poljuben obrazec potnega naloga, vendar mora vsebovati določene elemente oziroma mora biti sestavljen iz dveh delov, in sicer naloga za službeno potovanje in obračuna potnih stroškov.

Ob tem za podjetja velja obveznost poročanja vseh izplačanih potnih stroškov Fursu - to delajo zelo redki podjetniki. Predvsem je to pomembno takrat, ko potni stroški niso izplačani pri plači.

Potni stroški za prevoz na delo in z dela

Po predpisih iz Uredbe o davčni obravnavi stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja morate pri mesečnem obračunavanju prevoza na delo in z dela upoštevati še več stvari.

Običajno prebivališče je tisto prebivališče delavca, ki je najbliže delovnemu mestu. Drugo prebivališče se lahko upošteva samo, če se delavec na delovno mesto od tam vozi vsaj štirikrat na teden.

Ne pozabite na dnevnice

Kot potni stroški, torej povračilo stroškov, ki ga prejmejo delavci in podjetniki za službene poti, se štejejo tudi dnevnice. Dnevnica je povprečni strošek, ki ga ima zaposleni ali podjetnik na službeni poti s prehrano in drugimi izdatki, pri obračunu pa se upošteva celoten čas trajanja službenega potovanja. Izračuna se v urah in dnevih od začetka do konca potovanja. Enako kot prevoz na delo in z dela ter kilometrino za službene poti jih morajo podjetja obračunavati redno in sproti.

Za službeno potovanje v Sloveniji je najnižja dnevnica 7,45 evra za pot, ki traja od šest do osem ur. Nad osem ur lahko podjetje obračuna dnevnico v višini 10,69 evra, nad 12 ur pa 21,39 evra.

Omeniti velja, da je povračilo dnevnic odvisno tudi od delovnega mesta - komercialistom na terenu npr. ne pripadajo, saj je taka narava njihovega dela.

Zajtrk znižuje dnevnico

Če na svojem službenem potovanju, ki traja od osem do 12 ur, prenočite v Sloveniji in pri tem izkoristite tudi zajtrk, se znesek dnevnice zniža za 15 odstotkov. V primeru, da službeno potovanje traja več kot 12 in manj kot 24 ur in pri prenočitvi v Sloveniji izkoristite tudi zajtrk, se vam višina dnevnice zniža za 10 odstotkov. Podobno velja tudi za prenočevanje na službenem potovanju v tujini.

V primeru, da boste delali dva dni zaporedoma in prenočili zunaj kraja običajnega prebivališča in zunaj sedeža podjetja, boste prejeli tudi terenski dodatek. Če vam bo delodajalec pri tem zagotovil hrano in prenočevanje, se vam v davčno osnovo dohodka ne bo vštel terenski dodatek do višine 4,49 evra na dan.

Ni vsaka pot v tujino enaka prejšnji

Neobdavčeni znesek dnevnice za službeno potovanje v tujino se določi glede na višino zneska, ki je določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Za službeno potovanje v Belgijo lahko podjetje obračuna dnevnico za čas potovanja 63 evrov na dan, za službeno potovanje v Italijo ali Avstrijo 55 evrov, za Rusijo in Bolgarijo pa 40 evrov. Najvišja bo višina dnevnice za službeno potovanje v Moskvo in Sankt Peterburg v Rusiji - 80 evrov. Znesek dnevnice za preostale države si lahko ogledate tukaj.