Oprostitev plačila dela prispevkov delodajalcev za zaposlene starejše od 60 let bo možna pri izplačilu plač v februarju

Oprostitev plačila dela prispevkov delodajalcev za zaposlene starejše od 60 let bo možna pri izplačilu plač v februarju

Delodajalce opozarjamo, da je z novim letom ponovno zaživel 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno oprostitev plačila prispevkov za delavce starejše od 60 let.

V letih 2016 do konca 2019 je bila ta določba 156. člena »zamrznjena« zaradi Interventnega zakona na področju trga dela, ki je z oprostitvijo plačila vseh prispevkov delodajalca (za vse 4 kategorije) spodbujal zaposlovanje vsaj 6 mesecev brezposelnih oseb, starejših od 55 let. Ta zakon ni bil ponovno podaljšan, so pa bili do oprostitve plačila prispevkov iz tega zakona upravičeni še pri decembrskih plačah izplačanih januarja 2020.

Tozadevni 156. člen ZPIZ-2, ki omogoča delno – 30 % oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za PIZ za zaposlene iz 1. do 4. odst. 14. člena zakona, ki so stari 60 let ali več, je sicer ponovno v veljavi od 1.1.2020, toda POZOR, to se še ne upošteva pri decembrskih, ampak šele pri januarskih plačah, izplačanih v februarju. To je pa tudi zagotovo razlog, da nekatere »sistem ni spustil noter« kot ste v minulih dneh nekateri potožili.

Zaradi večje transparentnosti prilagam 156. člen ZPIZ-2 v celotnem besedilu:

156. člen (delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce):

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev iz prve alineje prvega odstavka 153. člena tega zakona so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev v višini 30 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki so dopolnili 60 let starosti, in v višini 50 % za zavarovance iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega zakona, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena tega zakona. Oproščeni del prispevka delodajalca za navedene delavce plačuje Republika Slovenija v skladu s 161. členom tega zakona.

Drugi del tega člena, ki je prečrtan je de facto neuporaben, saj je tudi za predčasno upokojitev za moške že od leta 2018, za ženske pa od leta 2019 starostni pogoj 60 let, zato oprostitev plačila prispevkov v višini 50 % ni več aktualna.

Po  vpogledu v določbe 1. do 4. odst zgoraj navedenega 14. člena lahko zaključimo, da do tovrstne oprostitve kljub dopolnjeni starosti 60 let nista upravičena niti s.p., niti lastnik d.o.o.-ja, ki je hkrati direktor, pa čeprav ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in je zavarovan na podlagi delovnega razmerja, torej na zavarovalni podlagi 001, saj je ta kategorija zavarovancev – delavcev v delovnem razmerju opredeljena v 6. odst. 14. člena.

Na to anomalijo v OZS že nekaj zadnjih let pripravimo eno od zahtev slovenske obrti in podjetništva, ki jih nato posredujemo na pristojne pristojne inštitucije, ki pa vsaj zaenkrat, še niso našli pravega posluha za ustrezno korekcijo. Tozadevna zahteva iz lanskega leta se glasi takole:

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev iz 156. člena ZPIZ-2 naj velja tudi za podjetnike, ki so vključeni v socialna zavarovanja po 15. členu ZPIZ-2 iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti kot samozaposlene osebe oz. kot družbeniki & poslovodne osebe po 16. členu ZPIZ-2.

Prihranek sicer ni posebej velik, pa vendarle ga ne kaže spregledati, saj bo finančno vsaj malce pomagal razbremeniti delodajalce, ki zaposlujejo delavce stare 60 let ali več, kar je še posebej dobrodošlo sedaj, ko je tudi dodatek za minulo delo, ki je seveda najvišji ravno pri tej kategoriji zaposlenih, izločen iz minimalne plače.

Dušan Bavec

svetovalec v svetovalnem centru Obrtno - podjetniške zbornice Slovenije s 17 letnimi izkušnjami s področja delovnega in socialnega prava, še posebej pokojninske problematike. Je avtor številnih člankov na temo upokojevanja, član delovne skupine OZS ob zadnji reformi pokojninskega sistema v letu 2010, 2012 in 2019. V mandatnem obdobju 2018-2022 je predsednik sveta ZPIZ-a. Je član delovne skupine za spremljanje izvajanja ZDR-1.