Statut


Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004-UPB1, 117/2006-ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)) in 52. člena Statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec z dne 8.4.2008,  je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec na svoji 5. redni seji dne 14. 3. 2014, po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejela

STATUT OOZ SLOVENJ GRADEC (za ogled klikni)