Zgodovina


SKOZI ZGODOVINO OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENJ GRADEC
 
Ustanovitev Društva obrtnikov, zasebnih gostincev in avtoprevoznikov občine Slovenj Gradec in kasneje Obrtnega združenja Slovenj Gradec je močno vplivala na razvoj obrti. Družbeni razvoj je namreč zahteval organizirano združevanje obrtnikov. Zato so na pobudo nekaterih obrtnikov in s pomočjo Skupščine občine in Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenj Gradec leta 1972 ustanovili Društvo zasebnih obrtnikov, gostincev in avtoprevoznikov. Že takoj na začetku so se morali spopasti s hudimi težavami, predvsem z nezaupanjem in zadržanostjo – tudi nekaterih obrtnikov. S pravilnim zastavljenim programom pa so uspeli, da so jih sprejeli kot sestavni del celotnega gospodarskega potenciala občine. 
 
Z bogato razvejano dejavnostjo so želeli postati enakopraven sogovornik in partner vseh družbenopolitičnih organizacij in gospodarskih subjektov v občini. Zadali so si naloge med katerimi so prevladovale predvsem naslednje : povezovati vse obrtnike v društvo in tako uspešnejše razvijati zasebno obrt v občini, urediti pravno podlago za obstoj obrtnih obratovalnic in sprejeti nov obrtni zakon, urediti socialno in zdravstveno zavarovanje obrtnikov in pri njih zaposlenih delavcev, urediti invalidsko-pokojninsko zavarovanje, opredeliti enakopravno vlogo obrti v prostorskih in razvojnih planih občine in odstraniti številne zakonske ovire za hitrejši razvoj obrti.
 
Posebno pozornost so posvečali tudi dejavnosti obrtnikov v samoupravnih organih krajevne skupnosti in delegacijah v občini in republiki ter aktivnostim v družbenopolitičnih organizacijah. Kljub težavam, s katerimi so se srečevali so le-te uspešno rešili in tako je bogata razvejana dejavnost minulih let pripomogla, da je bil prehod iz društvene v zbornično dejavnost v novembru 1978 lažji in uspešnejši. 
 
Takrat so bili vsi obrtniki redni člani Obrtnega združenja. Zasebni gostinci in avtoprevozniki so svojo dejavnost organizirali v lastnih sekcijah, ki so jih čez čas ustanovili še obrtniki lesnih strok in upokojeni obrtniki, številni obrtniki drugih strok pa so sodelovali v sekcijah zveze. 
 
Že ob ustanovitvi društva so si zadali nalogo, da razvijejo prapor, katerega so uspešno razvili leta 1979 in uredijo Dom obrtnikov , ki so ga kupili in adaptirali leta 1983.
 
Prapor, ki so ga razvili leta 1979
Prapor, ki so ga razvili leta 1979
 
Dom obrtnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec
 
Dom obrtnikov Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec. V njem so imeli prostor: Obrtno združenje, Sklad za dopolnilno izobraževanje delavcev, Sindikalna podružnica delavcev v obrti, Poslovna enota Obrtne zadruge Avtoprevoz in prostori za rekreacijo.
 
Poleg vseh navedenih aktivnosti, ki so jih izvajali, pa je bilo vedno poskrbljeno tudi za razvedrilo z udeležbami na športnih igrah, organiziranimi izleti in družabnimi srečanji ter obdaritvami otrok obrtnikov v času novega leta ter tradicionalno srečanje upokojenih obrtnikov.
 
Tako je Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec v teh desetletjih doživljala in preživljala številne razvojne faze, vse do danes, ko lahko rečemo, da imamo sodobno strokovno stanovsko organizacijo, ki je nepogrešljiv servis obrtnikov, organizirano tako na lokalni kot državni ravni.