Katalog informacij


Katalog informacij javnega značaja:
 
1. Osnovni podatki o katalogu:
 
Naziv organa:  Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec
Skrajšan naziv: OOZ Slovenj Gradec
Naslov: Šolska ulica 6
Pošta: 2380 Slovenj Gradec
Telefon: 02/88 21 590
Telefaks: 02/88 42 144
E-naslov: maja.savc@ozs.si
Predsednik OOZ Slovenj Gradec: Ivan Meh
Predsednik UO OOZ Slovenj Gradec: Ivan Meh
   
Odgovorna oseba:  Maja Šavc, sekretarka
   
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  
Druge oblike kataloga: I /
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga:
 
2a. Organigram in podatki o organizaciji organa 
 • Opis delovnega področja zbornice
 • Organigram 
2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij
 • Pristojne osebe: maja.savc@ozs.si 
2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja delovanja organa
 • Državni predpisi (Obrtni zakon, Uredba o obrtnih dejavnosti)
 • Predpisi lokalnih skupnosti
 • Predpisi EU 
2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 • Statut OOZ Slovenj Gradec
 • Planski dokumenti OOZ Slovenj Gradec
2e. Seznam vrst upravnih postopkov 
 • Obrtna dovoljenja in obrtni register
2f. Seznam evidenc s katerimi organ upravlja
 • Obrtni register
 • Članski register
2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 • Obrtni register 
 • Članski register
2h. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov   
 
Druge informacije javnega značaja: 
 • Statut OOZ Slovenj Gradec
 • Planski dokumenti OOZ Slovenj Gradec
 • Poročilo o delu 
3. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: 
 
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
 • posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 • izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih, regijah, posameznih območnih obrtno-podjetniških zbornicah, ...)
 • Informacije o statusni registraciji in pogojih za pridobitev obrtnega dovoljenja
 • Odjava dejavnosti in prenehanje obrtnega dovoljenja